Skip to main content

صحبت‌های دکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده به یاد بانو بهار سعید

صحبت‌های دکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده به یاد بانو بهار سعید

بانو حمیرا نکهت دستگیر زاده در برنامه نوروزی سال 1393 نکاتی را پیرامون اشعار بهار سعید بیان می‌کنند. سیاه چادر مرا پنهان ندارد .. نمای مو مرا عریان ندارد..