Skip to main content

شگوفه باختری: کاش می‌شد

شگوفه باختری: کاش می‌شد

کاش میشد دلشکستن ها نبود
شعر و دکلمه از بانو شگوفه باختری