Skip to main content

شعرخوانی فریبا حیدری در‌ سومین جشنواره شعر صلصال

شعرخوانی فریبا حیدری در‌ سومین جشنواره شعر صلصال

شعرخوانی فریبا حیدری شاعر و فیلمساز در‌ سومین جشنواره شعر صلصال
شعر:‌چه خالی به میرسد به نظر چه گند صحنه های که کشیده اید در این کارخانه های خالی ریزو درشت