Skip to main content

شعرخوانی فریبا حیدری در‌ اولین جشنواره شعر صلصال

شعرخوانی فریبا حیدری در‌ اولین جشنواره شعر صلصال

شعرخوانی فریبا حیدری شاعر و فیلمساز در‌ اولین جشنواره شعر صلصال
شعر: خسته و زخمی و هستم که دورتر این فلم نامه شخصیت های گمشده دارد