Skip to main content

دکلمه شعر با صدای شاعر صنم عنبرین

دکلمه شعر با صدای شاعر صنم عنبرین

دکلمه شعر با صدای شاعر صنم عنبرین
شعر: آتش در بن بست
زنی دلتنگ و خسته/ ایستاده روبروی آیینه