Skip to main content

فرخنده ناطق، ”رویای نواز شکر،“ خراسان بانوان، سال ۷، مسلسل ۴۳۷، شماره ۲۰۳ (۱۵ تیر ۱۳۴۷): ۸.

فرخنده ناطق، ”رویای نواز شکر،“ خراسان بانوان، سال ۷، مسلسل ۴۳۷، شماره ۲۰۳ (۱۵ تیر ۱۳۴۷): ۸.